100 mln. besparen met asset management

Volgens het eindrapport ‘Doelmatig beheer waterketen’ van de commissie-Feitenonderzoek kan asset management in het waterdomein bijdragen aan een besparing van € 100 miljoen per jaar. Maar waar zitten dan deze kansen? Hoe kan het waterbedrijf besparen met asset management? Hoe weet ik of de organisatie voldoet aan de principes van asset management? En hoe kan integraal waterketenbeheer leiden tot kostenbesparing?

Besparen op assets?

De vervangingswaarde van voorzieningen in de waterketen, de ‘assets’, bedraagt een kleine 100 miljard euro. Het is zaak deze assets optimaal te benutten, te onderhouden en te vervangen. De commissie-Feitenonderzoek stelt als voorwaarde voor doelmatig en efficiënt beheer van deze assets onder andere de invoering van structureel asset management en voldoende handelingsvrijheid voor de asset manager om de laagste kosten over de levensduur van bezittingen te realiseren. Zo kan het verlengen van de levensduur door effectief onderhoud erg aantrekkelijk zijn. Of het ‘relinen’ in plaats van vervangen van leidingen en buizen.

De oplossingen

Asset management systeem

De commissie-Feitenonderzoek constateert dat twee programma’s doorgevoerd kunnen worden om op assets te besparen:

• Invoeren van een asset managementsysteem. Een asset managementsysteem waarborgt dat de vrijheid van handelen niet zorgt voor ongewenste risico’s;

• Asset management bedrijven. Asset management bedrijven houdt in dat men zorgt dat bij elke afweging die men maakt, de optimale balans wordt gekozen tussen risico’s, prestaties en kosten. En dat men de keuzes doorvoert in de organisatie. Hierbij is de cultuur van de organisatie een belangrijk aspect. Daarbij staat ‘de mens’ centraal: hoe handelen uw mensen, zijn zij risicobewust en tonen zij gedrag wat bijdraagt aan uw asset managementdoelstellingen?

>> Kijk voor meer informatie in het digitale kenniscentrum van CMS.

 

Vaste werkprocessen inrichten

Invoering van een asset managementsysteem en dit consequent bedrijven, zorgt voor een groot efficiencyvoordeel. Dat komt omdat na de invoering van asset management de mensen gaan werken volgens werkprocessen met hetzelfde doel voor ogen. Daarmee behoren doublures en overbodige werkzaamheden tot het verleden. Met een effectievere en efficiëntere organisatie als resultaat. Het gericht bezig zijn met een doel leidt tot betere motivatie en betrokkenheid van de mensen. Dat resulteert in betere communicatie binnen de afdelingen.

CMS ziet dit als generiek financieel voordeel: meer doen met minder mensen. Daarnaast levert het een kwalitatief voordeel op: het leveren van noodzakelijke kwaliteit die past bij de organisatie (bestaansrecht) en die transparantie biedt.

>> Kijk voor meer informatie over werkprocessen onder onderhoudsbeheerssysteem. 

 

Integraal benaderen gehele levensduur asset

Het belangrijkste financiële voordeel van asset management is dat de mensen in de organisatie integraal kijken naar een taak rondom de asset en deze zodanig inrichten dat deze over de gehele levensduur de meest kosteneffectieve oplossing biedt. Daarmee wordt afgerekend met het leveren van de beste kwaliteit ten aanzien van één enkele asset-taak (bijvoorbeeld planvorming, nieuwbouw of onderhoud).

 

Keuzes maken vóór investeren

De belangrijkste besparing wordt behaald door niet te investeren. Meer dan 50% van de lasten van een waterschap zijn de investeringen (afschrijving en rente). Door betere keuzes te maken rond de te nemen investeringen kan een groot kostenvoordeel behaald worden. Denk hierbij aan tijdsfasering, omvang en specificatie. Het is een gegeven dat de vastgelegde kosten voor de levensduur voor 80 procent tijdens de investeringsbeslissing worden genomen. De keuze voor de juiste asset bepaalt in belangrijke mate de winst (lees: geen geld uitgeven) die met asset management te behalen is.

>> Kijk voor meer informatie bij Ontwerp & LCC.

 

Goed managen van de assets

Voor het behalen van financiële voordelen is zowel de keuze van de juiste asset van belang als het goed managen ervan. Ook dat wordt bereikt met het toepassen van asset management. Dit wordt zichtbaar door het toepassen van de asset managementrollen en het inrichten op basis van risico-, prestatie- en -informatiemanagement.

 

Onderzoek waar u staat met asset management

Organisaties in de waterketen managen al jaren hun assets. Maar betekent dat ook dat ze goed asset management bedrijven? Wilt u weten waar uw organisatie staat op het gebied van asset management? Of wilt u meer weten over de mogelijkheden van asset management voor uw organisatie? CMS beschikt over een asset managementscan. Het geeft u de mogelijkheid om op alle aspecten van PAS 55, het asset managementsysteem, de maat te nemen. Bij CMS gaat het niet alleen om de formele punten, maar juist ook hoe het wordt beleefd en gedragen in de organisatie.

>> Kijk hier voor de asset managementscan.

Projectreferenties

Voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft CMS een asset managementscan uitgevoerd. In opdracht van de directie scande CMS alle organisatieonderdelen. Sterk punt van de asset managementscan vond men dat de hele keten werd belicht: van beleid, onderzoek, planvorming en voorbereiding tot en met onderhoud en beheer van watersystemen en waterwegen, peilbeheer en beheer van de waterketen.

>> Download de reference case van de asset management scan bij HHNK.

 

Voor het Waterschap Scheldestromen voerde CMS een asset managementscan uit voor de afdeling Zuiveringen. CMS interviewde medewerkers op alle niveaus en spiegelde de onderdelen van asset management op het INK-Model. Het INK-model was het uitgangspunt omdat de mensen van het waterschap al bekend waren met de elementen uit het INK-model. Daardoor bleef het model herkenbaar voor de mensen en kon asset management beter landen in de organisatie. Ook is er gewerkt aan een ontwikkelagenda en gaf CMS een cursus aan de medewerkers om dieper op asset management in te gaan.

>> Lees het interview met Peter Janse van Waterschap Scheldestromen over dit project.

 

CMS verzorgt voor organisaties in de waterketen, waaronder het Waterschap Scheldestromen, de cursus Verkenning asset management & ISO 55000/PAS 55. De cursus heeft een open inschrijving. Ook kan de cursus incompany worden gegeven en wordt dan op maat gemaakt. Zo kan het geleerde continu gespiegeld worden op de eigen organisatie. Interesse in deze of in andere cursussen van CMS? Kijk op de cursuspagina van deze website of download de cursusfolder Verkenning asset management & ISO 55000/PAS 55.

 

>>Bekijk onze andere referenties.

 

Informatie

Wilt u meer weten over asset management in de waterketen?

Neemt u dan contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over de voordelen van asset management voor waterschappen, hoogheemraadschappen en andere organisaties in de waterbranche.