Nieuwe Waterwet: waterketen in 1 hand

In de nieuwe Waterwet (2009) is het streven dat waterbeheer en wateronderhoud steeds meer in één hand komen. Gemeenten dragen het beheer en onderhoud van het stedelijk water over aan de waterschappen. Dit betekent dat gemeenten ook hun areaal, de assets, overdragen aan de waterschappen.

Assets overdragen

Bij de overdracht van het areaal van gemeenten naar waterschappen vindt een verschuiving plaats op drie organisatorische niveaus:

• Op strategisch niveau speelt de vraag wie de asset owner, de asset manager en de service provider zijn en hoe deze rollen worden verdeeld;

• Op tactisch niveau speelt dat het areaal, de assets, van de gemeente overgedragen moet worden aan het waterschap. Belangrijk hierbij is dat de data en de onderhoudsplannen afgestemd zijn op de eisen van het betrokken waterschap en dat deze in de (onderhoudsbeheers-)systemen worden vastgelegd. Hierbij hoort ook de afweging van de risico’s van het totale systeem;

• Op operationeel niveau speelt de vraag of de assets fysiek voldoen aan de eisen van het waterschap voor wat betreft veiligheid en het noodzakelijke onderhoudsniveau. Door bijvoorbeeld het uitvoeren van een inventarisatie (NEN2767-4) wordt er inzicht verkregen in de toestand van de assets en kan worden bepaald of er achterstallig onderhoud is.

Asset management als ordenend principe

Asset management is het ordenend principe voor dit vraagstuk. Door gebruik te maken van de asset managementrollen kunnen de nieuwe rollen helder verdeeld worden. Door het inventariseren[p1]  van het areaal, het uitvoeren van een inspectie (NEN2767-4) en het maken van een risicoanalyse[p2]  worden de assets in kaart gebracht. De resultaten van de inspectie en van de risicoanalyse leiden tot een (meerjaren)onderhoudsplan met een overzicht van achterstallig onderhoud, dat voldoet aan de eisen van het waterschap. Met deze informatie kan de overdracht geregeld worden en kan de financiële afwikkeling plaatsvinden.

>> Download hier het Asset Management Model.

Projectreferenties

Voor de gemeente Reimerswaal en Waterschap Scheldestromen (voorheen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen) heeft CMS het proces begeleid om de verschillende rollen helder te maken en keuzes over de overdracht van het areaal te kunnen maken. Door met de partijen gezamenlijk de SWOT-analyse te doen, ontstond er begrip en acceptatie voor de toekomstige rollen. De conclusies uit het adviesrapport hebben mede geleid tot het besluit in de provincie Zeeland om verder te gaan met de overdracht van gemeentelijk wateronderhoud en waterbeheer naar Waterschap Scheldestromen.

>> Bekijk hier onze andere referenties.

Informatie

Wilt u meer weten over asset management in de waterketen? Of heeft u interesse in een cursus op dit gebied? Vul het contactformulier in of bel +31(0)73 6480563. Wij vertellen u er graag meer over.