Gemeenten & provincies

Er komt veel af op de provincies en gemeenten. De beroepsbevolking daalt, de burger wordt steeds kritischer en gemeenten beconcurreren elkaar op woon- en leefomgeving. Hoe kunnen overheden zorgen dat de leefomgeving ‘schoon, heel en veilig’ is? Waarbij de kosten maatschappelijk verantwoord blijven? En zodanig dat de regio aantrekkelijk blijft voor bewoners en ondernemers? Gemeenten en provincies die duidelijke keuzes maken rondom hun assets, hun bedrijfsmiddelen, zullen aantrekkelijk blijven voor de gewenste doelgroepen. Hiervoor moeten hun assets optimaal worden ingezet, passend binnen de vooraf bepaalde doelstellingen. Asset management kan hierbij helpen.

Overheden en haar assets

Parkeermeters, groen, scholen, sportfaciliteiten, wegen, viaducten, bruggen en rioleringsstelsels. Zomaar een greep uit de assets van gemeenten en provincies die ’schoon, heel en veilig’ moeten zijn, tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. Door goed beheer van deze assets zijn hun prestaties gegarandeerd, blijven zij beschikbaar en veilig en voldoen ze aan het milieubeleid. Asset management helpt gemeenten en provincies bij het in kaart brengen van de prestaties, risico’s en kosten van de assets.

 

Dit is het speelveld van asset management:

  • optimaliseren en besparen door continu te verbeteren;
  • uitbesteden of samenwerken in de keten waar gezamenlijke voordelen zijn te behalen en
  • risico’s binnen vooraf bepaalde grenzen accepteren waar mogelijk.

 

Deze zoektocht is kenmerkend voor alle grote organisaties met veel kaptiaalintensieve assets. Onder assets verstaan we de bedrijfsmiddelen die de strategie of bedrijfswaarden van een organisatie mogelijk maken. Voor gemeenten en provincies zijn dat bijvoorbeeld het rioolstelsel (gezondheid en milieu), wegen, bruggen en andere ‘kunstwerken’, wegonderhoudmaterieel (bereikbaarheid ), straatverlichting, verkeersregelinstallaties (veiligheid) enzovoort.

Asset management logisch vervolg op goed beheer en onderhoud

Asset management richt zich op het efficiënt inzetten van financiële middelen over de gehele levensduur van de assets, zonder ongewenste risico’s. Dit bestrijkt het gehele traject van de aanschaf tot de sloop van assets, dus inclusief bijvoorbeeld onderhoud, renovatie, verwijderingskosten bij asbest of vervuilde grond onder een gas(pomp)station. Gemeenten en provincies kunnen asset management gebruiken om de kosten van hun assets te beheersen, zonder de kwaliteit ervan uit het oog te verliezen.

 

Asset management gaat dus verder dan beheer en onderhoud van de assets. Bij asset management gaat het ook over risico’s en keuzes in prestatie van de keten. De risico’s waar het bij asset management om gaat, zijn risico’s op het gebied van de eigen bedrijfswaarden, zoals veiligheid, milieu, proces, kosten en imago. Pas als rondom de assets bewust een keuze is gemaakt, gebaseerd op de kosten, prestaties en risico’s over de totale levensduur, spreek je van asset management.

Trends bij gemeenten en provincies

De gemeenten en provincies hebben te maken met veel maatschappelijke trends, zoals duurzaamheid, nieuwe eisen en kritische burgers. De Trendstudie van het Kennisinstituut Platform 31 noemt een reeks aan trends waarmee gemeenten en provincies te maken hebben: de economische crisis, trendbreuken (dalende beroepsbevolking, ontgroening, dubbele vergrijzing), grotere verschillen in Nederland (regio’s met krimp en groei), lastenverzwaring voor burgers en ondernemers die de economische groei belemmert, bezuinigingen op diverse beleidsterreinen, decentralisatie van rijksbeleid naar de gemeenten, stagnatie woningbouw en gebiedsontwikkeling, oplopende werkloosheid en teruglopende inkomsten van gemeenten. Deze trends hebben grote invloed op de gemeente en provincie. Hoe kunnen partijen in overheidsland hierop inspelen? Welke rol kan asset management hierin spelen?

 

Trend: Schoon, heel en veilig

Beschikbaarheid, bruikbaarheid, veiligheid en milieu, in relatie tot maatschappelijk verantwoorde kosten, spelen bij provincies en gemeenten een belangrijke rol. Een fataal motorongeluk door een slecht wegdek? Een school die dicht moet omdat er asbestdeeltjes zijn ontdekt? Een gymzaal die tijdelijk moet sluiten door een onveilige situatie? Een rioolstelsel dat bij grotere regenbuien het aanbod steeds vaker niet meer voldoende kan transporteren? Verkeersverlichting ombouwen naar LED-verlichting of ’s nachts met bewegingssensoren per straat aanzetten?

>> Asset management brengt al deze aspecten voor een gemeente of provincie in kaart en ondersteunt bij het nemen van de juiste beslissingen rondom assets die ‘schoon, heel en veilig’ moeten zijn.

 

Trend: Verouderde wegen, minder budget

Veel wegen stammen uit de jaren 70 en 80. Het einde van hun theoretische levensduur is in zicht, het verkeer neemt toe en het budget neemt af. Voor provincies en gemeenten is het van groot belang dat hun assets, zoals openbare wegen, in orde zijn. Hoe kunnen we een optimaal onderhoudsprogramma opstellen waarbij de risico’s bekend en beheersbaar zijn, binnen een beperkt onderhoudsbudget?

>> Asset management brengt de aspecten in kaart en ondersteunt bij het nemen van de juiste beslissingen rondom veilige wegen.

Referenties:

 

>> Kijk hier voor onze referenties in andere markten.

Informatie

Wilt u meer weten over asset management bij overheden? Of wilt u weten wat CMS Asset Management voor u kan betekenen? Neemt u dan contact met ons op. Vul daarvoor ons contactformulier in of bel +31(0)73 6480563.Wij vertellen u graag meer over onze dienstverlening bij provinciale en gemeentelijke overheden.