Water en asset management

Ons klimaat verandert. Het regent meer en harder, het grondwater verzilt, de milieunormen worden scherper en we moeten bezuinigen. Hoe kunnen we blijven zorgen voor schoon drinkwater en voor het zuiveren van afvalwater? Hoe zorgen we voor een omgeving die niet te droog of te nat is? En zonder dat de kosten stijgen?

 

De waterketen en haar assets

Asset management kan de watersector hierbij helpen. De watersector beheert voorzieningen met een geschatte vervangingswaarde van 100 miljard euro. Het is van belang deze ‘assets’ optimaal te benutten, te onderhouden en te vervangen. Assets zijn alle fysieke (bedrijfs-)middelen en voorzieningen die een bedrijf of organisatie nodig heeft om het werk naar behoren uit te voeren. Assets in de waterketen zijn bijvoorbeeld: pompen, rioolgemalen, zuiveringsinstallaties, watergangen, dijken, buffers en persleidingen. Asset management richt zich op het minimaliseren van kosten over de gehele levensduur van deze voorzieningen, zonder ongewenste risico’s. Dit bestrijkt het gehele traject van investeren en financieren, onderhouden, renoveren en vervangen. Waterschappen, hoogheemraadschappen, drinkwaterbedrijven en gemeentelijke rioleringsbedrijven kunnen asset management gebruiken om de kosten in de watersector te beheersen, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen.

 

Asset management vs. beheer en onderhoud

Asset management gaat verder dan beheer en onderhoud van de assets. Bij asset management gaat het ook over risico’s. De risico’s waar het bij asset management om gaat, zijn risico’s op het gebied van veiligheid, milieu, proces, kosten en imago. Pas als rondom de assets bewust een keuze is gemaakt, gebaseerd op de kosten, prestaties en risico’s over de totale levensduur, spreek je van asset management.

 

Het asset managementsysteem

Volgens CMS kan asset management prima worden bedreven in de bestaande onderhoudsorganisatie. Belangrijk is om in de organisatie nieuwe verbindingen te leggen, met de specifieke thema’s aan de slag te gaan en de rollen goed te beleggen. Het moet duidelijk zijn wie de asset owner, de asset manager en de service providers zijn. Het goed beleggen van de asset managementrollen komt voort uit de noodzaak om een systeem op orde te hebben waarin dit geborgd is. We noemen dit het asset managementsysteem: de onderhoudsorganisatie is zodanig ingericht dat processen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. Asset management kan geïntegreerd worden in het eigen business model of systeem van de organisatie, bijvoorbeeld in het INK-model. CMS Asset Management helpt daarbij. Het asset managementsysteem kan worden gecertificeerd volgens de PAS 55 norm. In 2013 wordt de PAS 55 opgevolgd door ISO 55000.

 

Asset management bedrijven

Een asset managementsysteem is niet voldoende. Willen organisaties in de waterketen aan de slag gaan met asset management, dan is er meer nodig. De ‘cultuur’ van de organisatie is hierbij een belangrijk aspect. Hoe handelen uw mensen? Zijn zij risicobewust? Tonen zij gedrag wat bijdraagt aan uw asset managementdoelstellingen? Kortom, bedrijven managen al jaren hun assets. Maar betekent dat ook dat zij optimaal asset management bedrijven?

Asset management bedrijven houdt in dat de processen in termen van mensen, methoden en middelen zodanig worden ingericht dat er een basis ontstaat om prestaties, risico’s en kosten van de assets met elkaar in verband te brengen en vanuit hier een optimale balans te creëren. CMS kan projecten ondersteunen om daadwerkelijk asset management in de watersector te bedrijven. Zodat alle projecten resultaatgericht, kostenbewust en mensgericht worden aangepakt.

 

"Structureel asset management kan kosten besparen. Dat komt omdat het helpt om slimme keuzes te maken (‘de goede dingen doen’) en om de beheertaken professioneel uit te voeren (‘de dingen goed doen’)."

 

Trends in de waterwereld

De watersector heeft te maken met veel maatschappelijke trends, zoals klimaatverandering, duurzaamheid, grondstoffenschaarste, nieuwe eisen en kritische burgers. Deze trends hebben grote invloed op de watersector. Hoe kunnen partijen in de waterketen hierop inspelen? Welke rol kan asset management hierin spelen?

 

Nieuwe Waterwet: waterketen in één hand

In de nieuwe Waterwet (2009) is het streven dat waterbeheer en wateronderhoud steeds meer in een hand komen. Dit betekent dat gemeenten hun areaal, de assets, steeds vaker overdragen aan de waterschappen. Gemeenten dragen hiermee ook het beheer en onderhoud van het stedelijk water over aan de waterschappen.

>> Asset management is het ordenend principe voor deze transitie.

 

€ 100 mln. besparen met asset management

Volgens het eindrapport ‘Doelmatig beheer waterketen’ van de commissie-Feitenonderzoek kan asset management bijdragen aan een besparing van € 100 miljoen per jaar. Maar waar zitten dan deze kansen? Hoe kan het waterbedrijf besparen met asset management? Hoe weet ik of de organisatie voldoet aan de principes van asset management? En hoe kan integraal waterketenbeheer leiden tot kostenbesparing?

>> Invoering van een asset managementsysteem, dit consequent in de praktijk toepassen en een integrale benadering van de gehele levensduur van assets, zorgen voor een groot efficiencyvoordeel.

 

Einde levensduur persleidingen in zicht

Elk waterschap beschikt over honderden kilometers persleidingen voor haar riolering. De meeste leidingen liggen er al vanaf de jaren 70, sommige zelfs al sinds de 50-er jaren. Als een persleiding breekt, kan dat gevaar opleveren voor mens, flora of fauna. Vervangen kost honderden miljoenen en heel Nederland moet op de schop. Maar is het wel nodig om alle persleidingen te vervangen? Waarom zouden we dat willen? Kunnen we prioriteren op basis van risico’s bij breuk?

>> Verzekeraars eisen proactief leidingbeheer. CMS Asset Management helpt met een grondige risicoanalyse en een besluitvormingsmodel op basis van scenario’s.

 

CMS in de watersector

CMS Asset Management helpt de watersector bij het weloverwogen keuzes maken op het gebied van kosteneffectief installatiebeheer. CMS Asset Management is een adviesbureau, gespecialiseerd in onderhoudsmanagement en asset management. Onze maintenance engineers en consultants denken met u mee in alle fases van de levenscyclus van uw assets. Met meer dan 10 jaar ervaring in de watersector kent CMS de watersector door en door en kunnen wij u helpen met het bereiken van uw doelstellingen. CMS brengt de risico’s in kaart, analyseert deze, berekent welke risico’s aanvaardbaar zijn en brengt prioriteiten aan, zodat u kosten kunt besparen. CMS ontwikkelt hiervoor een gedegen strategie en vertaalt deze naar de werkvloer. Wij ondersteunden hierbij gemeenten, Rijkswaterstaat en 17 waterschappen en hoogheemraadschappen.

Informatie

Wilt u meer weten over asset management in de waterketen? Neemt u dan contact met ons op. Wij vertellen u er graag meer over.

Referenties