Implementatie ISO 55000

"Met certificering als resultaat"

Diensten

Implementatie ISO 55000

Met de ISO 55000-serie kunt u aantonen dat uw organisatie goed assetmanagement bedrijft. De ISO 55000-serie voor assetmanagement is een instrument om assets op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren, afgestemd op de strategische doelen van de organisatie en de behoeften van de stakeholders. ISO 55000 beschrijft de principes van assetmanagement, ISO 55001 beschrijft de eisen voor een assetmanagementsysteem en vormt de basis voor certificatie en ISO 55002 geeft richtlijnen voor de toepassing van de norm.

Wat is ISO 55001

ISO 55001 is de internationale standaard op het gebied van assetmanagement, onderdeel van de ISO 55000-serie. Het is een toetsingskader waaraan een organisatie kan voldoen om aantoonbaar te maken dat zij assetmanagement bedrijft volgens de norm. Net als de bekende norm ISO 9001 dat is voor het borgen van de kwaliteit in een organisatie. De norm ISO 55001 geeft aan wat er nodig is, niet hoe je dat moet doen.

Certificering ISO 55000

Voldoet uw assetmanagementsysteem aan de norm? Dan kunt u dit laten certificeren. Hiermee toont u aan dat u voldoet aan een hoge standaard in het beheer van uw assets. Buiten uw organisatie zorgt dit voor vertrouwen bij uw stakeholders en de markt. Intern zorgt het voor efficiency en effectiviteit in de uitvoering. Inmiddels zijn vele (semi)overheden, netbeheerders en aannemers gecertificeerd. Daarnaast zijn er veel organisaties die de norm als inspiratie gebruiken, want goed assetmanagement bedrijven kan ook zonder certificeren.

ISO 55000 als basis

Organisaties die kiezen voor de norm ISO 55001, hebben behoefte aan kennis en ervaring over de norm. CMS Asset Management heeft hiervoor een aantal diensten ontwikkeld en toegepast. Veel van deze diensten lopen parallel met de implementatie van assetmanagement in uw organisatie, zoals:

ISO 55000 maturity scan

Wilt u weten op welk volwassenheidsniveau uw organisatie staat ten opzichte van de norm-elementen van ISO 55001? Met de ISO 55000 maturity scan helpt CMS Asset Management om uw positie bepalen. Uw organisatie wordt getoetst tegen de norm-elementen op een score van 1-5, waarbij niveau 4 een certificeerbaar niveau is. De maturity scan kan worden gehouden voor de gehele organisatie of op onderdelen van de organisatie, bijvoorbeeld per assetsoort of alleen voor beheer en onderhoud. De uitvoering gebeurt aan de hand van een documentenonderzoek en groeps- en individuele interviews. Hiermee verzamelen we verifieerbare informatie voor de toets. Het resultaat zorgt voor een heldere verwoording van de positie. Op basis van een ambitie kunnen we de gap bepalen tussen het huidige niveau en het gewenste niveau. Met behulp van een oorzaakanalyse en veranderbereidheidsmeting kan gericht gewerkt worden aan een houtskoolschets, sun-ray-diagram of plan van aanpak om te komen tot het gewenste niveau.

Self assessment en auditvaardigheden

CMS Asset Management gelooft er in dat het lerende en verbeterende vermogen van een organisatie sterk versnelt als mensen in staat zijn zelf met collega’s te bepalen hoe goed men het werk uitvoert. CMS Asset Management kan uw mensen trainen op het uitvoeren van audits, met de juiste kennis van de norm-elementen. Daarna kunnen uw mensen toetsen zonder oordeel en de bevindingen en verbeterpunten opbouwend rapporteren. Met deze kennis en vaardigheden kan uw organisatie via de plan-do-check-act-cirkel zelf toetsen en telkens weer verbeteringen doorvoeren, met het gemeenschappelijke doel voor ogen.

Cursus ISO 55000

Wilt u meer inzicht in de eisen van ISO 55000? Wilt u daarvan de meerwaarde vinden voor uw organisatie? Of wilt u de eisen leren interpreteren? Volg dan de cursus Inzicht in ISO 55000 of een van onze andere cursussen op het gebied van assetmanagement. Schrijf u in voor de cursussen met open inschrijving of bel ons voor een (incompany) cursus op maat: 073-6480563.

Kennispartner ISO 55000 bij de bron

CMS Asset Management is actief betrokken bij ontwikkeling van de ISO 55000-norm, als lid van de Normcommissie NEN en als lid van het College van Deskundigen Asset Management. Daarnaast werkt CMS Asset Management voor de Raad van Accreditatie en verzorgen wij trainingen voor de NEN, de beheerder van de ISO-normen in Nederland. Bekijk het overzicht van onze kennispartners.

Welke aspecten spelen een rol bij de norm? Lees hieronder verder.

Welke normen moet ik echt toepassen?

Veel organisatie voldoen al aan allerlei normen, zoals ISO 14001, ISO 18001 en ISO 9001. Hier doet zich vaak de vraag voor, welke norm is nu voor mij het meest relevant en hoe ga ik hier mee om? Een uitgangspunt kan zijn te kijken naar het primaire proces, wat de dienstverlening inhoudt en de omvang van de assets. We zien dat organisaties met kapitaalintensieve assets eerder voor ISO 55001 kiezen dan het instant houden van ISO 9001. De high-level-structuur van het ISO-systeem maakt het voor organisaties gemakkelijk om aan meerdere normen te voldoen zonder teveel inspanning. Immers, de normen van ISO zijn gelijkvormig van structuur. Bekijk ook de case over de gap-analyse ISO 55000 bij Defensie Pijpleiding Organisatie

Servicemanagement en certificeren

De norm ISO 55001 is een goed hulpmiddel bij het uitbesteden van het beheer van assets aan contractors, zoals service providers. Bij assetmanagement gaat het steeds meer om het leveren van een prestatie, zoals ‘doorstromen van de weg’ of ‘beschikbare verlichting’, dan om alleen de uitvoering. De service provider krijgt dan meer een regierol dan een uitvoerende rol. Hij zal de asset owner moeten ontzorgen. Dat vraagt om controleerbaar werk. ISO 55000 helpt daarbij, voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Certificeren vraagt om een benadering waarbij met name van belang is, hoe er met de opdrachtgever, de asset owner, wordt omgegaan en welke invloed men daarop heeft. Dit vraag om kennis van de norm.

Cultuur en leiderschap binnen ISO 55000

Een nieuw onderdeel in ISO 55000 is ‘cultuur en leiderschap’. Organisaties beseffen steeds meer dat ‘de mensen’ het verschil maken en dat het introduceren van een ISO-systeem gedrag oproept, en dat juist dat gedrag nodig is om goed assetmanagement te bedrijven. CMS-consultant Robert van Grunsven onderzocht als een van de eersten de invloed van de organisatiecultuur op het realiseren van assetmanagementdoelstellingen. In zijn thesis voor de studie Asset Management Control beschrijft hij hoe een assetmanagementcultuur eruit ziet en hoe gemeten kan worden in welke mate een cultuur hieraan voldoet.

“Certificeren is geen doel, maar een middel om je doel te halen”

“Vertrouwen is goed, controleren is beter”

“Trust but Verify” is een gevleugelde uitspraak van President Reagan. Het geldt ook voor een gecertificeerd bedrijf: je weet dat het bedrijf voldoet aan een hoge standaard en dit wordt onafhankelijk gecontroleerd. Dit geeft bedrijven en publieke organisaties een verifieerbare kwaliteit waarbij de stakeholders dit niet zelf hoeven te toetsen. We horen nu van gecertifieerde organisatie dat juist dit effect het motief is om de norm toe te passen. Men wordt erkend als professionele beheerder.

“Bij certificeren bewijzen we dat we blijvend doen wat we zeggen”