Onderhoudsmanagement

"Cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering"

Diensten

Onderhoudsmanagement

Onderhoudsmanagement is een cruciaal onderdeel van de gehele bedrijfsvoering voor alle organisaties met assets. Te weinig onderhoud kan leiden tot slechtere prestaties van de asset en tot ongewenste risico’s. Teveel onderhoud zorgt voor onnodig hoge kosten. Door het managen van het onderhoud aan de assets, kunnen de prestaties, beheerkosten en risico’s van de assets sterk worden beïnvloed. CMS Asset Management helpt organisaties bij het managen van hun assets, door het richten en inrichten van de onderhoudsorganisatie.

Wat is onderhoudsmanagement?

Onderhoudsmanagement is het geheel van activiteiten waarmee assets in stand worden gehouden. Binnen de fasen van assetmanagement gaat het over de beheer- en onderhoudsfase. Hoofden technische dienst, maintenance managers en teamleiders onderhoud houden zich meestal hiermee bezig, als eindverantwoordelijke van de technische dienst. Zij voeren het preventieve en correctieve onderhoud uit met behulp van werkorders, zorgen voor voldoende reservedelen en zorgen ervoor dat de uitvoerende activiteiten veilig worden uitgevoerd. De informatie van de assets wordt geregistreerd in een onderhoudsbeheersysteem (OBS). Om tot uitvoering te komen is het nodig om de onderhoudsorganisatie te richten en in te richten, dat is onderhoudsmanagement.

Veel petten technische dienst rondom onderhoud

Een technische dienst (TD) heeft meestal drie rollen:

  1. Zorgen voor het voldoen aan compliance (wet-en regelgeving);
  2. Uitvoeren van projecten rondom uitbreiding, renovatie en groot-onderhoud van assets;
  3. Onderhoudsmanagement voor het in stand houden van de assets, meestal voor de productieafdeling of de asset owner.


Door deze drie verschillende rollen heeft de technische dienst te maken met een groot spanningsveld tussen belangen en prioriteiten. Dat vraagt van de technische dienst ervoor te zorgen dat er een goed georganiseerde onderhoudsorganisatie staat, waarin de processen op orde zijn, systemen functioneren en mensen competent zijn. Denk aan monteurs, werkvoorbereiders en maintenance engineers, veelal betrokken vakmensen die trots zijn op “hun” assets.

‘Goed onderhoud, betekent op tijd naar huis.’

Technische dienst: spin in het web voor onderhoud

Een technische dienst is veelal een bedrijf in een bedrijf. Bijna alle processen die ook in de moederorganisatie benoemd zijn, zoals HRM, inkoop, magazijnbeheer en productie (onderhoud uitvoeren), worden ook door de technische dienst gerealiseerd. Veelal is de technische dienst de spin in het web om de organisatie te laten functioneren. Het belang hiervan wordt, gelukkig, steeds beter onderkend. Een professionele aanpak hoort hierbij.

Richten en inrichten onderhoudsorganisatie

CMS Asset Management heeft een aantal diensten om een onderhoudsorganisatie te richten en in te richten. De ontwikkeling van de onderhoudsorganisatie verloopt via een aantal fases. CMS Asset management visualiseert dit proces in het fase-model. 

Vijffasen groeimodel bij onderhoudsmanagement

Meestal starten we met een onderhoudsmanagementscan. Daarmee bepalen we waar de organisatie staat en wat er nog gedaan moet worden, een zogeheten gap-analyse. Vanuit de strategie van de organisatie stellen we het beleid voor de onderhoudsorganisatie op. Binnen assetmanagement speelt het strategische assetmanagementplan, kortweg SAMP, een belangrijke rol.

Naast het beleid komen de volgende aspecten aan de orde:

Waarvoor kunt u bij CMS Asset management terecht?

U kunt voor verschillende diensten rondom onderhoudsmanagement en assetmanagement terecht bij CMS Asset Management. Onder andere voor de diensten die hieronder staan beschreven. Kijk voor een overzicht van onze diensten op de dienstenpagina

Onderhoudsmanagementscan

De volwassenheid van een organisatie bepaalt in welke mate men de aspecten voor goed onderhoud op orde heeft. In de scan komen alle aspecten rondom onderhoud naar voren. Bijvoorbeeld de plaats van onderhoud binnen assetmanagement en de rol van de informatiesystemen. De volwassenheid wordt op vijf niveaus getoetst. Lees ook meer over onze dienst assetmanagementscan

Configuratiebeheer

Een van de meest onderschatte aspecten van goed onderhoudsmanagement bedrijven is weten met welke assets je de business runt. Dat lijkt zo eenvoudig, maar het lijkt ook of uw areaal groeit en steeds meer assets omvat. CMS Asset Management is uw partner als u ontzorgt wilt worden bij het op orde brengen van het asset-areaal. Wij helpen u bij het opnemen van de assets, bij het opstellen van P&ID’s en bij het uitvoeren van datachecks. Meestal gebruiken we de softwaretool Asset Management Power Suite hierbij. Met Power Suite kunnen we efficiënt de data gereed te maken voor het onderhoudsbeheersysteem. Ook kunnen we u adviseren over de decompositiestructuur van het onderhoudsbeheersysteem, over het toepassen van de NEN2767-opbouw, over lineaire assets en over een GIS-integratie.

Werkprocessen

Werkprocessen zijn het fundament onder een organisatie. De werkprocessen geven aan hoe er gewerkt wordt, door wie en welke informatie hierbij van belang is. Het vormt de basis van managementsystemen, zoals ISO 9001 voor kwaliteit en ISO 55000 voor assetmanagement. En werkprocessen spelen een belangrijke rol bij het inrichten van een onderhoudsbeheersysteem. CMS Asset Management gebruikt als uitgangspunt hierbij het TSM-model van de heer K. Smit. TSM staat voor technisch systeem management. Het is een functiemodel en informatiemodel voor het beheer, onderhoud en ontwerp van technische assets. We beschikken over vele templates, zodat we vanuit best-practices kunnen starten met het opstellen van werkprocessen. We stellen daarvoor compacte teams samen met wie we in scrum-sessies betrokkenheid en efficiency combineren. Een eenmaal geaccepteerd proces zorgt voor een uniforme werkwijze waarmee de uitvoering van het werkproces geborgd wordt.

Sparepartmanagement voor onderhoud

Reserve(onder)delen zijn er voor preventief en correctief onderhoud. Maar wat moet je nu echt op voorraad hebben en hoeveel? En hoe beheer je die voorraad? Een goed sparepartbeleid geeft antwoord op deze vragen. Een goed voorraadbeleid levert meestal direct geld op, want alles wat niet gekocht hoeft te worden, hoeft ook niet opgeslagen of beheerd te worden. Modern sparepartbeheer volgt uit een optimaal onderhoudsconcept. Het maakt optimaal gebruik van professionele service providers die u kunnen ontzorgen en voor de juiste beschikbaarheid van de reservedelen kunnen zorgen. CMS Asset Management helpt u graag bij het maken van keuzes en voor het inrichten van het beheer in het onderhoudsbeheersysteem.

Onderhoudsconcept

Een onderhoudsconcept is een verzameling van onderhoudsregels waarmee assets zodanig onderhouden worden, dat deze blijven voldoen aan de door de organisatie vooraf gestelde functionaliteit. Het is de schakel tussen het onderhoudsbeleid en de onderhoudspraktijk. Een onderhoudsconcept is dus eigenlijk een overzicht van de keuzen van de onderhoudsstrategie en het uit te voeren onderhoud aan de assets. Denk aan keuzes over storingsafhankelijk onderhoud (SAO), gebruiksafhankelijk onderhoud (GAO) en toestandsafhankelijk onderhoud (TAO). Eerst bepaal je de strategie, ga je er wel iets aan doen (GAO, TAO) of ga je er niets aan doen (SAO). Als je er iets aan gaat doen, dan zeg je wat je gaat doen. Dat is de onderhoudsregel.

Een optimaal onderhoudsconcept zorgt er voor dat de assets blijven functioneren volgens de doelstellingen van de organisatie, blijven voldoen aan de wettelijke eisen en dat tegen de juiste kosten. Het resulteert in een planning van de taken die later worden omgezet naar werkorders. CMS Asset Management ondersteunt u bij het maken, implementeren en optimaliseren van onderhoudsconcepten. Wij gebruiken daarvoor methodes als RCM en FMECA en zetten meestal softwaretool Asset Management Power Suite daarvoor in.

Selectie en implementatie onderhoudsbeheersysteem

Het onderhoudsbeheersysteem (OBS) is een software-hulpmiddel waarin u uw asset-configuratie kunt beheren en de werkprocessen kunt faciliteren. Er zijn naar onze mening geen ‘slechte’ OBS-systemen, maar er zijn wel veel slechte inrichtingen waarbij te weinig rekening wordt gehouden met de mensen die het systeem gebruiken. CMS Asset management heeft al veel selecties en implementaties gerealiseerd.

Sturen met kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s)

Onderhoudsorganisaties willen weten of ze in controle zijn en de doelstellingen behalen. Dat betekent dat ze willen meten wat het resultaat is van hun activiteiten, zoals bijvoorbeeld het aantal storingen of de beschikbaarheid van de assets. Een andere meting voor prestaties van een assets is een meting op de werkprocessen. Worden er voldoende werkorders afgehandeld? Wat is de gemiddelde doorlooptijd en efficiency? Een KPI-boom geeft antwoord op deze vragen. Met een KPI-boom wordt duidelijk waarop gestuurd kan worden. Analyse van de gegevens geeft inzicht in waar de verbetermogelijkheden zitten. Het onderhoudsbeheersysteem ondersteunt de registratie en rapportage op de KPI’s. CMS Asset management kan u daarbij ondersteunen.

Aan de slag met onderhoudsmanagement?

Wilt u uw onderhoudsmanagement verbeteren? Of wilt u een stap verder richting assetmanagement? CMS Asset management denkt graag met u mee. Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.