Optimalisatie van onderhoudsconcepten

"Met onderhoudsconcepten 3.0"

Diensten

Optimalisatie onderhoudsconcepten

Assets van productiebedrijven, waterschappen, gemeenten en provincies hebben vaak een onderhoudsconcept om de assets in bedrijf te houden. Maar dekt het onderhoud nog alle risico’s? Doen we niet teveel onderhoud? Welke keuzes maken we bij een krimpend budget? Regelmatige optimalisatie van het onderhoudsconcept kan risico’s verminderen en kosten besparen.

Optimalisatie onderhoud en beheer assets

Het onderhoud van assets moet efficiënt en effectief zijn. Een goed onderhoudsconcept helpt daarbij. Een onderhoudsconcept bestaat uit informatie over materiaal, materieel, kennis, kunde en vaardigheden die nodig zijn voor het onderhoud en beheer van de assets. Het slaat een brug tussen de organisatiedoelstellingen, het onderhoudsbeleid en de operationele werkelijkheid. Deze doelstellingen, het beleid of de praktijk kunnen veranderen. Daarom is het van belang om ook het onderhoudsconcept regelmatig te evalueren en te optimaliseren. Zo kan de betrouwbaarheid van de assets worden verbeterd en kunnen kosten worden bespaard. CMS Asset Management helpt graag met het optimaliseren van onderhoudsconcepten.

Waarom optimalisatie van uw onderhoudsconcept?

Het uitgangspunt bij het optimaliseren van onderhoudsconcepten is in alle gevallen dat het onderhoud dient te zijn afgestemd op uw bedrijfsdoelstellingen. Aan het onderhoud in een kerncentrale worden andere eisen gesteld dan aan onderhoud in een schoenfabriek. Immers, de risico’s in een kerncentrale als gevolg van een falende installatie zijn van een andere orde dan die in een schoenfabriek. Het onderhoudsconcept moet dus worden opgesteld in het licht van de bedrijfsrisico’s. Dit betekent dat de eigenaar van de asset moet aangeven wat hij wel en niet acceptabel vindt. Daarnaast moet de keuze voor de wijze waarop een onderhoudsconcept wordt ontworpen of geoptimaliseerd, passen bij het niveau van de organisatie. Omdat bedrijfsdoelstellingen kunnen wijzigen, is het regelmatig optimaliseren van het onderhoudsconcept een logische stap.

Teveel of te weinig onderhoud

We onderzoeken of er teveel of te weinig onderhoud wordt uitgevoerd. Wanneer teveel onderhoud wordt uitgevoerd, stijgen de directe en de indirecte kosten. Andersom geldt dit ook; te weinig onderhoud kan leiden tot hoge indirecte kosten. Denk aan schadeclaims als gevolg van het falen van de asset, zoals productiederving, milieuboetes of klantverlies door onbetrouwbaarheid van de asset. Zo kan een goedkoop metertje bij uitval leiden tot heel hoge gevolgkosten door claims en boetes. Het uitbalanceren van het onderhoudsconcept heeft direct invloed op de LCC van de asset (Life Cycle Costs). Het gaat uiteindelijk om de optimale balans tussen bedrijfsdoelstellingen, onderhoudsbeleid en de dagelijks praktijk.

Onderhoudsconcepten 3.0

Als aanvulling op de methodieken FMECA en RCM heeft CMS Asset Management de methode onderhoudsconcepten 3.0 ontwikkeld. Daarmee kijken we of het onderhoud nog alle risico’s dekt en of we niet te weinig of teveel onderhoud doen. Ook helpt het bij het maken van keuzes, bijvoorbeeld bij een krimpend budget. Met de methode onderhoudsconcept 3.0 visualiseren we de resultaten, zodat er goed over gecommuniceerd kan worden.

Hoe werkt onderhoudsconcepten 3.0?

Allereerst laden we de data van een installatiestructuur met haar storingsgegevens en huidig onderhoud in Power Suite, veelal uit uw onderhoudsbeheersysteem (OBS). Vervolgens voeren we een risicoanalyse uit, zowel op basis van geen onderhoud doen als op basis van het huidige onderhoud. Door het toepassen van innovatieve algoritmen wordt op vijf criteria getoetst of het onderhoud voldoet aan de gouden regels: reduceert het risico’s, is het technisch uitvoerbaar en zijn de kosten van onderhoud niet meer dan de potentiële risicokosten. 

Algoritme onderhoudsconcepten 3.0 in Power Suite

Als deze vragen met ‘ja’ zijn beantwoord, is er sprake van optimaal onderhoud. We werken met referentieobjecten met eenzelfde context waarbinnen de assets opereren, zodat de aanpak efficiënt uitgevoerd kan worden. Het resultaat? Duidelijke gevisualiseerde informatie die de verschillen laat zien tussen de scenario’s en de invloed van keuzen op het budget. De nieuwe onderhoudsregels kunnen daarna terug in het onderhoudsbeheersysteem. Kijk voor voorbeelden in de Productsheet Onderhoudsconcepten 3.0.

Onderhoudsconcept 3.0 werkt echt!

De methode Onderhoudsconcept 3.0 heeft zich al bewezen; onze klanten kregen meer inzicht in risico’s en kosten. Er zijn voorbeelden met besparingen tot 50% op onderhoud en 50% op potentiële risicokosten. Sommige organisaties merkten dat er juist meer onderhoud gedaan moest worden om risico’s te reduceren, andere konden hun keuzes aantonen en onderbouwen zodat er minder issues rondom bijvoorbeeld vergunningen speelden, zoals bij BRZO-bedrijven.

Onderhoudsconcepten 3.0 ondersteund met Power Suite

De methode wordt ondersteund met softwaretool Power Suite en met innovatieve algoritmen. Het vraagt echter ook vakmanschap van de reliability engineer om tot optimaal resultaat te komen, want het is ‘geen druk op de knop’-methode. Onze vakbekwame consultants ondersteunen u. Zij loodsen u door het proces en faciliteren u met workshops voor uw medewerkers. Niet alleen het proces wordt gefaciliteerd, er wordt ook gewerkt aan bewustwording rondom het belang van registraties en rondom het maken van keuzes voor onderhoud. Daarom noemen we de methodiek ook 3.0; het gaat verder dan de klassieke aanpak.

Afbeelding gemiddelde jaarlijkse risico- en onderhoudskosten bij Onderhoudsconceptoptimalisatie 3.0

Optimalisatie voor asset en medewerker

CMS Asset Management zet altijd uw doel voorop. Onze consultants bespreken met u wat u wilt bereiken, inventariseren wat mogelijk is en komen met een passende aanpak. Een aanpak die gericht is op het creëren van waarde in uw organisatie, zowel voor de technische systemen als voor de ‘zachte’ kant, de mens. Want pas als u en uw medewerkers ermee aan de slag kunnen, is de methode voor ons geslaagd.

Toepassing optimalisatie onderhoudsconcepten

CMS Asset Management optimaliseerde de onderhoudsconcepten van vele organisaties. Zo optimaliseerden we de onderhoudsconcepten van Delfluent waardoor dit waterzuiveringsbedrijf kosten kon besparen.

Waterbedrijf Vitens wilde weten of zij voor productiebedrijf Eemdijk de juiste onderhoudstaken uitvoerden, of het onderhoud doelmatiger kon, hoe gedrag van assets kon worden voorspeld en of de RCM II-methodiek een positieve bijdrage leverde aan het assetmanagementproces. Het resultaat? Uit een eerste analyse blijkt dat de assets van Eemdijk doelmatiger onderhouden kunnen worden, waarbij de onderhoudskosten omlaag kunnen en RCM II bleek een goede methodiek voor het opstellen van onderhoudsconcepten voor hun assets. De verzamelde gegevens, geven bruikbare informatie over de assets, zoals faalfrequentie, de oorzaak en de onderhoudskosten. Ze kunnen nu ook een scherpere koppeling maken tussen de regionale verschillen van hun assets en de onderhoudsfrequentie.

De gemeente Dordrecht wilde een optimaal onderhoudsprogramma opstellen voor haar wegen, waarbij de risico’s bekend en beheersbaar zijn, binnen een beperkt onderhoudsbudget. Immers, het budget voor onderhoud aan de wegen neemt af terwijl de gemeenten, net als provincies, aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade die iemand lijdt door gebreken aan de weg. CMS Asset Management hielp de gemeente Dordrecht daarbij, door het invoeren van risico gestuurd wegbeheer. De gemeente Dordrecht kent nu de risico’s van haar wegennet en kan gericht keuzes maken in de meerjarenbegroting, met een financiële onderbouwing voor de gemeenteraad.

Voor Brabant Water stelde CMS Asset Management het onderhoudsconcept op en optimaliseerde die. Het softwarepakket Power Suite werd geïmplementeerd en de onderhoudsprocessen ingericht en geoptimaliseerd op basis van RCM. De optimalisatie begon met het bepalen van de decompositie. Daarna definieerden we de scenario’s en brachten we het huidige onderhoud in kaart. Vervolgens maakten we een risicoanalyse met behulp van de FMECA-methodiek. We bepaalden vervolgens de effectiviteit van het huidige onderhoudsconcept en optimaliseerden uiteindelijk het onderhoudsconcept. Brabant Water kan nu feitelijk onderbouwen wat de gevolgen voor de prestaties en risico’s van de assets zijn bij een verlaging van het budget. En ze kunnen weloverwogen kiezen voor bijvoorbeeld hogere risico’s of lagere prestaties.

Bij de Defensie Materieel Organisatie paste CMS Asset Management softwaretool Power Suite aan de organisatie aan, trainde de gebruikers en analyseerde samen met hen het faalgedrag van assets als motoren, koelwater en airconditioning. Defensie Materieel Organisatie kan nu via Power Suite de verschillende onderhoudsconcepten doorrekenen bij een verschillende gebruiksintensiteit. Hierdoor kunnen zij defensie scherper en onderbouwd adviseren over het onderhoudsconcept, het voorraadbeheer en de benodigde bemanningseisen voor de instandhouding van de assets.

Voor geur- en smaakstoffenproducent IFF heeft CMS Asset Management met behulp van Power Suite alle bestaande onderhoudsconcepten en boomstructuren ingelezen en opnieuw beoordeeld. Daarna konden alle data worden toegevoegd aan SAP.

De optimalisatie van het onderhoudsconcept van Teijin Aramid leidde tot een verhoogde kosteneffectiviteit en betrouwbaarheid van de assets.

‘Het resultaat: een kostenbesparing van 10% en een gecalculeerde risicoreductie van 5%.’

Aan de slag met optimalisatie van uw onderhoudsconcept!

Wilt u weten of uw onderhoudsconcept de risico’s afdekt? Wilt u weten of het onderhoudsbudget juist is? Wij helpen u graag met het optimaliseren van uw onderhoudsconcept. Neem geheel vrijblijvend contact op met Luc de Laat: ldlaat@cmsam.nl of 073-6480563. Heeft u nog geen onderhoudsconcept? Wij kunnen u ook ondersteunen bij het opstellen en implementeren van onderhoudsconcepten.