Kennisartikelen

Hoe zorgt assetmanagement voor assets die schoon, heel en veilig zijn? Hoe helpt assetmanagement bij het prioriteren van onderhoud? Wat is de rol van risicomanagement en informatiemanagement? En hoe werkt assetmanagement in de verschillende markten en bij GWW- en BRZO-organisaties? CMS Asset Management is uw kennispartner bij deze en vele andere assetmanagementvraagstukken. Heeft u een vraagstuk waarop wij nog geen antwoord hebben? Dan gaan wij graag de uitdaging aan om een oplossing te vinden!

AllesAfval & energieGemeenten & provinciesIndustrie, food & pharmaInfrastructuur & vervoerMaritiemOverige marktenWater

Uitleg risicogestuurd wegbeheer voor gemeenteraad en bestuur

Het komt bij provincies en gemeenten voor dat er meer budget nodig is dan dat er beschikbaar is. De methode risicogestuurd wegbeheer geeft inzicht in de risico’s van het uitstellen van onderhoud. Met deze informatie maakt de gemeente of provincie afgewogen keuzes waar het budget aan wordt besteed.

Whitepaper Life Cycle Costing (LCC)

Assetmanagement draagt bij aan het vermeerderen van de waarde van assets. Maar hoe weten we hoeveel? In dit whitepaper over LCC zetten we uiteen hoe u als beheerder van kunstwerken (bijvoorbeeld bruggen), wegen of groen kunt berekenen hoeveel meerwaarde u met de assets van gemeenten en/of waterschappen kunt creëren.

Wat is een onderhoudsconcept?

Een onderhoudsconcept bestaat uit een opsomming van benodigd materiaal, materieel, kennis, kunde en vaardigheden. Het slaat de brug tussen de bedrijfsdoelstellingen, het beleid en de operationele werkelijkheid.

Wat is een Lange Termijn Asset Planning (LTAP)?

Wat kost het om de assets in stand te houden? Hoe lang gaan de assets nog mee? Een Lange Termijn Asset Planning (LTAP) geeft inzicht. Het geeft een helder beeld van de toekomst opgebouwd met de kennis van de assets van nu. Hierdoor weet een organisatie tijdig beslissingen te nemen over prestaties, risico’s en kosten van assets.

Risicodenken

Het boek ‘Risicodenken’ vertaalt de risicomanagement theorie naar de risicomanagement praktijk binnen de watersector. Het geeft de medewerkers van technische en egologische watersystemen een handvat bij het toepassen van risicomanagement afwegingen in de praktijk.

Informatiemanagement en assetmanagement

Assets als kunstwerken, (vaar)wegen en installaties worden steeds complexer en de behoefte naar juiste informatie groeit. Welke rol speelt informatiemanagement hierbij? En wat is goed informatiemanagement?

Visie op certificering ISO 55000

De Provincie Overijssel bereidde zich in 2015 voor op certificering van haar assetmanagementsysteem op basis van ISO 55000. CMS Asset Management ondersteunde de provincie hierbij. Lindy Molenkamp, hoofd Eenheid Wegen en Kanalen bij de Provincie Overijssel geeft haar visie op certificeren.

Certificeren: profileren of waarde creëren?

In 2014 zag ISO 55000 het levenslicht. CMS Asset Management was betrokken bij de totstandkoming en doorontwikkeling van de norm. Hoe staat het nu met deze internationale norm voor assetmanagement? Wat zijn redenen om te certificeren? Robert van Grunsven deelt zijn mening.

Green Deal GWW en assetmanagement

60 organisaties binnen GWW tekenden de Green Deal. Dat betekent dat zij in 2020 in alle relevante GWW-projecten de zogenoemde 'Aanpak Duurzaam GWW' toepassen in de planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud van hun assets. CMS Asset Management kan Duurzaam GWW met behulp van assetmanagement invoeren.

Wat is risicomanagement?

Assetmanagement helpt om optimale waarde uit assets te halen, tegen aanvaardbare kosten en binnen acceptabele risico’s. Over welke risico’s heb je het dan? En hoe manage je die?

Prestatiecontracten in het primair proces

Je bent afhankelijk van je core business. Als je je primaire proces uitbesteedt via prestatiecontracten, ga je nog een stap verder. Is dat echt zo efficiënt? Luc de Laat, directeur van CMS Asset Management, geeft zijn visie.

Servicemanagement en ISO 55000

Met de norm ISO 55000 kunnen organisaties hun fysieke bedrijfsmiddelen, de assets, integraal beheren. Dat is belangrijk voor het beheersen van prestaties, risico’s en kosten. En het is handig voor het uitbesteden van het asset-beheer aan contractors, zoals service providers.

Assetmanagement en cultuur

‘Aandacht voor cultuur geeft assetmanagement meer kans van slagen.’ Dat stelt Robert van Grunsven, consultant bij CMS Asset Management. Hij onderzocht voor zijn studie Asset Management Control hoe een assetmanagementcultuur eruitziet en hoe gemeten kan worden in welke mate een cultuur hieraan voldoet.

Handreiking assetmanagement stedelijk waterbeheer

Assetmanagement biedt een denk- en werkwijze voor verdere ontwikkeling van stedelijk waterbeheer. Hulp nodig bij het invoeren of verbeteren van assetmanagement bij stedelijk waterbeheer? Lees dan de handreiking 'Assetmanagement in Waterstad'. CMS Asset Management schreef de handreiking in opdracht voor Rioned/Stowa.

Wat is RCM?

RCM (Reliability Centered Maintenance) is een methodiek om te komen tot kwalitatief goed onderbouwde onderhoudsconcepten. In de meeste gevallen wordt RCM óf in de aanloopfase van een nieuwe installatie ingezet, of om hardnekkig structureel falen te analyseren na een langdurige productieperiode.

Wat is een risicomatrix?

Voor het bepalen van onderhoud op basis van risico wordt gebruik gemaakt van een risicomatrix. De formule 'Risico = Kans x Effect' kan grafisch in twee dimensies worden uitgedrukt. Hierdoor ontstaat een risicomatrix, voor een specifiek risicocriterium.

Wat is RAMS?

RAMS staat voor Reliability, Availability, Maintainability en Safety.  De RAMS onderdelen worden vaak gebruikt om de operationele prestatie van de onderhoudsorganisatie te meten en te rapporteren. In dit artikel nemen wij u mee in de onderdelen van RAMS.

Assetmanagement bij BRZO-bedrijven

BRZO-bedrijven hebben te maken met strenge regels voor kwaliteit, veiligheid, milieu, productie, engineering en technische dienst. Deze afdelingen moeten nauw samenwerken. Assetmanagement kan helpen bij het voldoen aan de eisen en het beter samenwerken van de afdelingen binnen BRZO-bedrijven.

Reliability engineering

Heeft u als maintenance engineer voldoende tijd voor de optimalisatie van het onderhoud? Beschikt u over de juiste data? Is er voldoende aandacht voor de betrouwbaarheid van de assets? Meer aandacht voor reliability engineering kan de oplossing zijn.

Meer doen met minder geld

Binnen de industrie worden minder kosten gemaakt. Maar wat doe je als de rek eruit is of er moet worden geïnvesteerd? De norm ISO 55000 legt de relatie tussen de stakeholders en het beschrijft waar een organisatie aan moet voldoen en niet hoe. En het stelt daarbij de assets centraal.

Verouderde wegen, minder budget

Voor provincies en gemeenten is het van groot belang dat hun assets, zoals openbare wegen, in orde zijn. Hoe kunnen we een optimaal onderhoudsprogramma opstellen waarbij de risico’s bekend en beheersbaar zijn, binnen een beperkt onderhoudsbudget? Risicogestuurd wegbeheer biedt uitkomst.

Zorgen voor een leefomgeving die schoon, heel en veilig is

Hoe kunnen overheden zorgen dat de leefomgeving ‘schoon, heel en veilig’ is? En dat de assets beschikbaar, bruikbaar, veilig en milieuvriendelijk zijn? En dat binnen maatschappelijk aanvaardbare kosten? Assetmanagement brengt de aspecten in kaart en ondersteunt bij het nemen van de juiste beslissingen.

Einde levensduur persleidingen in zicht

De meeste leidingen in Nederland raken verouderd. Als een persleiding breekt, kan dat gevaar opleveren voor mens, flora en fauna. Vervangen van de persleidingen kost honderden miljoenen euro’s. Is het wel nodig om alle persleidingen te vervangen? Kunnen we prioriteren op basis van risico’s bij breuk?

100 miljoen besparen met assetmanagement

Assetmanagement kan in het waterdomein bijdragen aan een besparing van 100 miljoen euro per jaar. Waar zitten deze kansen? Hoe kan het waterbedrijf besparen met assetmanagement? Hoe weet ik of de organisatie voldoet aan de principes van assetmanagement? En hoe kan integraal waterketenbeheer leiden tot kostenbesparing?