Markten

Gemeenten & provincies

Er komt veel af op de provincies en gemeenten. De beroepsbevolking daalt, de burger wordt steeds kritischer en gemeenten beconcurreren elkaar op woon- en leefomgeving. Hoe kunnen overheden zorgen dat de leefomgeving ‘schoon, heel en veilig’ is? Waarbij de kosten maatschappelijk verantwoord blijven? En zodanig dat de regio aantrekkelijk blijft voor bewoners en ondernemers? Gemeenten en provincies die duidelijke keuzes maken rondom hun assets, hun bedrijfsmiddelen, zullen aantrekkelijk blijven voor de gewenste doelgroepen. Hiervoor moeten hun assets optimaal worden ingezet, passend binnen de vooraf bepaalde doelstellingen. Assetmanagement kan hierbij helpen.

Overheden en haar assets

Parkeermeters, groen, scholen, sportfaciliteiten, wegen, viaducten, bruggen en rioleringsstelsels. Zomaar een greep uit de assets van gemeenten en provincies die ’schoon, heel en veilig’ moeten zijn, tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. Door goed beheer van deze assets zijn hun prestaties gegarandeerd, blijven zij beschikbaar en veilig en voldoen ze aan het milieubeleid. Assetmanagement helpt gemeenten en provincies bij het in kaart brengen van de prestaties, risico’s en kosten van de assets.

Dit is het speelveld van assetmanagement:

  • Optimaliseren en besparen door continu te verbeteren;
  • Uitbesteden of samenwerken in de keten waar gezamenlijke voordelen zijn te behalen
  • Risico’s binnen vooraf bepaalde grenzen accepteren waar mogelijk

Wat zijn assets?

Deze zoektocht is kenmerkend voor alle grote organisaties met veel kaptiaalintensieve assets. Onder assets verstaan we de bedrijfsmiddelen die de strategie of bedrijfswaarden van een organisatie mogelijk maken. Voor gemeenten en provincies zijn dat bijvoorbeeld het rioolstelsel (gezondheid en milieu), wegen, bruggen en andere ‘kunstwerken’, wegonderhoudmaterieel (bereikbaarheid), straatverlichting en verkeersregelinstallaties (veiligheid).

Assetmanagement logisch vervolg op goed beheer en onderhoud

Assetmanagement richt zich op het efficiënt inzetten van financiële middelen over de gehele levensduur van de assets, zonder ongewenste risico’s. Dit bestrijkt het gehele traject van de aanschaf tot de sloop van assets, dus inclusief bijvoorbeeld onderhoud, renovatie, verwijderingskosten bij asbest of vervuilde grond onder een gas(pomp)station. Gemeenten en provincies kunnen assetmanagement gebruiken om de kosten van hun assets te beheersen, zonder de kwaliteit ervan uit het oog te verliezen.

Assetmanagement gaat dus verder dan beheer en onderhoud van de assets. Bij assetmanagement gaat het ook over risico’s en keuzes in prestatie van de keten. De risico’s waar het bij assetmanagement om gaat, zijn risico’s op het gebied van de eigen bedrijfswaarden, zoals veiligheid, milieu, proces, kosten en imago. Pas als rondom de assets bewust een keuze is gemaakt, gebaseerd op de kosten, prestaties en risico’s over de totale levensduur, spreek je van assetmanagement.

Trends bij gemeenten en provincies

De gemeenten en provincies hebben te maken met veel maatschappelijke trends, zoals duurzaamheid, nieuwe eisen en kritische burgers. De Trendstudie van het Kennisinstituut Platform 31 noemt een reeks aan trends waarmee gemeenten en provincies te maken hebben: teruglopende budgetten, trendbreuken (dalende beroepsbevolking, ontgroening, dubbele vergrijzing), grotere verschillen in Nederland (regio’s met krimp en groei), lastenverzwaring voor burgers en ondernemers die de economische groei belemmert, bezuinigingen op diverse beleidsterreinen, decentralisatie van rijksbeleid naar de gemeenten, stagnatie woningbouw en gebiedsontwikkeling, oplopende werkloosheid en teruglopende inkomsten van gemeenten. Deze trends hebben grote invloed op de gemeente en provincie. Hoe kunnen partijen in overheidsland hierop inspelen? Welke rol kan assetmanagement hierin spelen?

Informatie

Wij wisselen graag met u van gedachten over hoe assetmanagement uw organisatie kan helpen bij het maken van de juiste keuzes. Neem vrijblijvend contact met ons op.