Power Suite

Voor wie is Power Suite?

Power Suite is een gebruiksvriendelijke software tool voor maintenance engineers, onderhoudsadviseurs, reliability engineers en maintenance managers. Zij zijn werkzaam bij organisaties waar de assets van essentieel belang zijn voor de bedrijfsvoering. Zoals provincies, gemeenten, waterschappen en de organisaties binnen de industrie of maritieme sector.

Wie werkt er met Power Suite?

Een risicoanalyse of FMECA kunt u uitvoeren in Excel. Maar wat als u grote aantallen analyses beheert? Rekent u altijd met dezelfde getallen en gebruikt u dezelfde aanpak? Hanteert uw collega dezelfde werkwijze? Is uw advies aan het management en directie wel op de juiste gegevens gebaseerd?

Indien u zichzelf dit wel eens afvraagt, zult u profijt hebben van een softwareoplossing zoals Asset Management Power Suite. Deze gebruiksvriendelijke tool ondersteunt u bij het maken van FMECA’s, risicoanalyses, onderhoudsconcepten en het optimaliseren van het onderhoud. Zo bent u in staat om gedegen keuzes te maken en het management of directie te adviseren. Lees meer over de mogelijkheden die Power Suite biedt.

Heb ik een eenduidig beeld van het onderhoud zodat ik een afgewogen keuze kan maken?

Voor welke branches is Power Suite interessant?

Power Suite is interessant voor alle organisaties die assets hebben voor hun primaire proces en deze effectief en efficiënt willen beheren. Of het nu gaat om waterschappen, maritieme sector, productiebedrijven of provincies en gemeenten. Voor al deze organisaties zijn de assets zoals waterzuiveringsinstallaties, riool, productielijnen en wegen van essentieel belang.

Waterbranche

De waterbranche bestaat uit waterschappen, hoogheemraadschappen, drinkwaterbedrijven en gemeentelijke rioleringsbedrijven. Thema’s die binnen deze markt spelen ten aanzien van beheer en onderhoud zijn: inventariseren areaalgegevens, optimaliseren van onderhoudsconcepten, scenario- en onderhoudsbegroting analyse.

De verschuiving van verantwoordelijkheden ten aanzien van beheer en onderhoud binnen de waterbranche vraagt om een goede overdracht van de onderhoudsgegevens van het areaal. Bij vervangings- en investeringsvraagstukken worden de beheer- en onderhoudskosten gedetailleerd meegenomen. Beslissingen worden gemaakt op basis van life cycle costs (LCC).

Power Suite wordt binnen de waterbranche onder andere gebruikt door Rijkswaterstaat Zee & Delta, Vitens, Waterschap Scheldestromen, Delfluent, Brabant Water en Waterschap Rijn en IJssel.

Met onderhoudsconceptoptimalisatie in Power Suite hebben wij het ernstig risico ten opzichte van het initiële risico met 6% teruggebracht.

Maritiem

Binnen de maritieme branche is het besef aanwezig dat een goede werking van het onderhoud- en voorraadproces afhankelijk is van een goede inrichting van het onderhoudsbeheersysteem (Infor EAM, Maximo, Ultimo, SAP). Hierbij moeten de stamkaart-, voorraad- en onderhoudsgegevens up-to-date en accuraat zijn.

Via Power Suite kunnen meerdere leveranciers de onderhoudsconcepten en voorraadgegevens remote via internet invullen. Ook voeren scheepseigenaren FMECA/RCM-analyses uit voor het aanscherpen van het onderhoudsmanagement, zodat dockingskosten kunnen worden gereduceerd.

Omdat scheepsbouwers schepen aanbieden tegen de laagste Total Cost of Ownership (TCO), staan zij garant voor lage onderhoudskosten gedurende de restlevensduur. Power Suite ondersteunt deze berekeningen. Daarom zetten de consultants van CMS, Power Suite in voor het asset life cycle management voor schepen van Scheepswerf Gebroeders Kooiman.

Industrie

In de industrie worden beheer- en onderhoudsprocessen steeds meer gezien als een essentieel onderdeel van goede bedrijfsvoering. Met risicoanalyse, FMECA, RCM en LCC methodieken worden onderhoudsconcepten opgesteld en geoptimaliseerd. Vervolgens worden deze gegevens geïntegreerd in bestaande onderhoudsbeheersystemen zoals Infor EAM, Maximo, Ultimo en SAP.

Power Suite ondersteunt deze analyses op een gebruiksvriendelijke manier. Diverse organisaties binnen de industrie maken gebruik van Power Suite, zoals Oiltanking, Engie, AEB Amsterdam en Teijin Aramid.

Infrastructuur

Steeds meer worden onderhouds- en beheertaken op de vrije markt gezet. Hierdoor zijn veel infrabeheerders actief met het verbeteren van het configuratiebeheer door areaalgegevens te inventariseren en op te schonen. Asset Management Power Suite helpt u hierbij. Op locatie kunnen installaties snel in kaart worden gebracht. Zo kunnen de object-, stamkaart- en GIS gegevens direct worden ingevoerd en in de juiste structuur worden ondergebracht. Ook kunnen op locatie de onderhoudsregels worden bepaald met FMECA/RCM-analyses. En kunnen delen van installaties eenvoudig worden gekopieerd en gecontroleerd. Dit levert tijdwinst op en verhoogt de kwaliteit.

Voor de inspectienorm voor infra-projecten NEN 2767-4 is een complete decompositie van het areaal nodig. Power Suite voorziet in deze decompositie waarmee een combinatie kan worden gemaakt met de inspectieresultaten en risicoanalyses. Het resultaat is een instandhoudingsplan voor de assets.

Power Suite wordt onder andere ingezet voor assetmanagementvraagstukken bij Provincie Overijssel en Gemeente Dordrecht.  

Weten of Power Suite u kan ondersteunen?

Wilt u meer informatie over Power Suite of eens met het systeem kennismaken? Neem dan contact met ons op. Wij onderzoeken graag met u wat voor u de best passende oplossing is.